ગુજરાત બોર્ડ ના અંગ્રેજી અને ગુજરાતી માધ્યમ ના વિદ્યાર્થિયો માટે ઓનલાઈન સીખવા માટે નું પોર્ટલ.

સુલતાન માંખાનીયાનું ડેમોક્રેસી.નેટ.ઇન

સુવિચારો

  • "Intellectuals solve problems; geniuses prevent them." Albert Einstein
  • Never lose an opportunity of seeing anything beautiful, for beauty is God's handwriting. :: Emerson
  • Without God, democracy will not and cannot long endure.
  • God
Creation of SBWebs

English

ગુજરાતી