ગુજરાત બોર્ડ ના અંગ્રેજી અને ગુજરાતી માધ્યમ ના વિદ્યાર્થિયો માટે ઓનલાઈન સીખવા માટે નું પોર્ટલ.

સુલતાન માંખાનીયાનું ડેમોક્રેસી.નેટ.ઇન

Welcome ગુજરાત બોર્ડ ના અંગ્રેજી અને ગુજરાતી માધ્યમ ના વિદ્યાર્થિયો માટે ઓનલાઈન સીખવા માટે નું પોર્ટલ.
Creation of SBWebs

English

ગુજરાતી